Users who own this game also own:

Super Street Fighter IV: 3D Edition
Super Street Fighter IV: 3D Edition
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
Pokemon Crystal Version
Pokemon Crystal Version
Metroid: Zero Mission
Metroid: Zero Mission
Blood of Bahamut
Blood of Bahamut

Users who love this game also love:

Fantasy Life Link!
Fantasy Life Link!
EarthBound Beginnings
EarthBound Beginnings
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan
Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Mario Kart 7
Mario Kart 7