Users who own this game also own:

Avenging Spirit
Avenging Spirit
Black/Matrix AD
Black/Matrix AD
Makai-Mura for WonderSwan
Makai-Mura for WonderSwan
Nemesis the Warlock
Nemesis the Warlock
Nanatsu Kaze no Shima Monogatari
Nanatsu Kaze no Shima Monogatari