Who Will You Marry?

#1jjbigpoppaPosted 11/9/2013 1:43:11 AM
Hi, hi, hiiiiiiiiiiii!!! Thought I make a fun wittle game for everyone 8D

Well, let's start:

00: Diaochan
01: Liu Bei
02: Wei Yan
03: Wang Yi
04: Sima Yi
05: Yuan Shao
06: Zhurong
07: Liu Shan
08: Meng Huo
09: Zhenji
10: Dong Zhuo
11: Guan Yinping
12: Lu Bu
13: Xu Shu
14: Xu Zhu
15: Cao Cao
16: Sun Jian
17: Sun Ce
18: Sun Quan
19: Sun Shangxiang
20: Zhu Ran
21: Fa Zheng
22: Chen Gong
23: Lu Lingqi
24: Lu Xun
25: Pang De
26: Pang Tong
27: Ma Chao
28: Ma Dai
29: Zhou Yu
30: Zhao Yun
31: Bao Sanniang
32: Zhang Bao
33: Zhang Jiao
34: Zhang Fei
35: Yueying
36: Zhang Chunhua
37: Yu Jin
38: Yue Jin
39: Zhang He
40: Xingcai
41: Wang Yuanji
42: Lianshi
43: Daqiao
44: Cai Wenji
45: Xiaoqiao
46: Taishi Ci
47: Zhou Tai
48: Guo Jia
49: Li Dian
50: Xiahou Dun
51: Xiahou Yuan
52: Jiang Wei
53: Dian Wei
54: Xu Huang
55: Cao Ren
56: Cao Pi
57: Jia Xu
58: Ling Tong
59: Gan Ning

Now for those who don't know how to play:

1st) Post
2nd) Take the number from your seconds column of your post time (I.e 12:43:25)
3rd) Scroll to the list and find yo mane/womane :D (Using the last example, mine would be: Pang De)
4th) Laugh/Cry/Get excited/Become depressed (Base on who you get)

Good luck and happy posting :)
---
http://us10.chatzy.com/17093732792068
DW8 Fanfic coming sooooon :D
#2jjbigpoppa(Topic Creator)Posted 11/9/2013 1:44:36 AM
Awe ish....Guan Yinping....this can't be a coincidence. I claim she has the best hair, now we married :D
---
http://us10.chatzy.com/17093732792068
DW8 Fanfic coming sooooon :D
#3juzziebPosted 11/9/2013 1:47:49 AM
in
---
3DS FC: 2294-4729-3240
#4juzziebPosted 11/9/2013 1:49:13 AM
juzzieb posted...
in


Li Dian? What the hell! If I can't have my Diao Chan I at least demand a woman!
---
3DS FC: 2294-4729-3240
#5jjbigpoppa(Topic Creator)Posted 11/9/2013 1:49:37 AM
you're welcome to try again.
---
http://us10.chatzy.com/17093732792068
DW8 Fanfic coming sooooon :D
#6juzziebPosted 11/9/2013 1:51:02 AM
[This message was deleted at the request of the original poster]
#7jjbigpoppa(Topic Creator)Posted 11/9/2013 1:53:08 AM
oooooh, 2 seconds. So close
---
http://us10.chatzy.com/17093732792068
DW8 Fanfic coming sooooon :D
#8juzziebPosted 11/9/2013 1:54:04 AM
jjbigpoppa posted...
oooooh, 2 seconds. So close


I got yet another man, and this post will also be another man, just wait and see.
---
3DS FC: 2294-4729-3240
#9juzziebPosted 11/9/2013 1:55:02 AM
juzzieb posted...
jjbigpoppa posted...
oooooh, 2 seconds. So close


I got yet another man, and this post will also be another man, just wait and see.


Yep apparently the Lord of Time has declared me as homosexual. At least I got some descent looking guys... not sure if I should be happy or not about that.
---
3DS FC: 2294-4729-3240
#10jjbigpoppa(Topic Creator)Posted 11/9/2013 1:56:51 AM
juzzieb posted...
juzzieb posted...
jjbigpoppa posted...
oooooh, 2 seconds. So close


I got yet another man, and this post will also be another man, just wait and see.


Yep apparently the Lord of Time has declared me as homosexual. At least I got some descent looking guys... not sure if I should be happy or not about that.


n apparently they want you with Wei Yan >.>.....some slow talkin lovin
---
http://us10.chatzy.com/17093732792068
DW8 Fanfic coming sooooon :D