Know what Ni No Kuni has got?

#1dandangogogoPosted 2/3/2013 11:09:52 AM
Ni No Kuni's got...

.

<SPOILERS>

.

.

.

ZE LION

ZE WHITE WITCH

AND...

.

<HUGE SPOILERS>

.

.

.

.

ZE WALDLOBE !!!