Users who own this game also own:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Rad Racer
Rad Racer
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Mario Bros.
Mario Bros.
Mega Man
Mega Man