Users who own this game also own:

Fushigi no Oshiro Pit Pot
Fushigi no Oshiro Pit Pot
King's Quest II: Romancing The Throne
King's Quest II: Romancing The Throne
Exile
Exile
K- Star Patrol
K- Star Patrol
Falcon Patrol II
Falcon Patrol II