Users who own this game also own:

The Fellowship of the Ring
The Fellowship of the Ring
Sailing
Sailing
Hong Kong Phooey
Hong Kong Phooey
Hot Rod
Hot Rod
Windwalker
Windwalker

Users who love this game also love:

Donkey Kong
Donkey Kong
Star Trek
Star Trek
Battle Baseball
Battle Baseball
Umi no Nushi Tsuri
Umi no Nushi Tsuri
GuruGuru Garacters
GuruGuru Garacters