Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1986
MSX Triton 1986 Japan
MSX A.R.A.M.O. 1986 Japan
MSX Super Triton 1986 Japan
1987
Sharp X68000 Majinkyuu November 1987 Japan
MSX Mirai 1987 Japan
MSX Garyuuou 1987 Japan
MSX Deep Forest 1987 Japan
1988
Sharp X68000 Ground Master: Ushinawareta Takara Shu no Densetsu 04/15/88 Japan
Sharp X1 Jotunn April 1988 Japan
NEC PC98 Jotunn 1988 Japan
MSX Majinkyuu 1988 Japan
MSX Jotunn 1988 Japan
MSX Bastard 1988 Japan
1989
MSX Triton 2 1989 Japan
MSX Galf Streem 1989 Japan
MSX Hildger 1989 Japan
1990
MSX Dios 1990 Japan