Game Box Shots

ZhuZhu Puppies (US)
US 03/29/11
ZhuZhu Puppies (w/ Toy) (US)
US 03/29/11
ZhuZhu Puppies (EU)
EU 06/10/11
ZhuZhu Puppies (Bundle) (EU)
EU 06/10/11

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.