Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
Metroid: Zero Mission
Metroid: Zero Mission
Metroid Fusion
Metroid Fusion
Star Wars: Flight of the Falcon
Star Wars: Flight of the Falcon
Bubble Bobble
Bubble Bobble

Users who love this game also love:

Fitz the Fox
Fitz the Fox
Fila Decathlon
Fila Decathlon
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Soldner-X: Himmelssturmer
Soldner-X: Himmelssturmer
Miriel the Magical Merchant
Miriel the Magical Merchant