Game Box Shots

Akiyama Jin Kyouju Kanshuu: Zennou JinJin (JP)
JP 09/01/06
MinDStorm (EU)
EU 05/18/07
Master Jin Jin's IQ Challenge (US)
US 10/08/07

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.