Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Mario Strikers Charged
Mario Strikers Charged
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
Super Mario Strikers
Super Mario Strikers

Users who love this game also love:

20th Century Video Almanac
20th Century Video Almanac
Word Search by POWGI
Word Search by POWGI
Star Fighter
Star Fighter
Nicktoons: Battle for Volcano Island
Nicktoons: Battle for Volcano Island
Brain Drain
Brain Drain