Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario Kart DS
Mario Kart DS
Pokemon Pearl Version
Pokemon Pearl Version