Companies by Alpha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Developed and Published Games

1993
NEC PC98 Viper V6 06/25/93 Japan
Sharp X68000 Anima-Jan V3 07/30/93 Japan
Sharp X68000 Viper-V6 Turbo 12/03/93 Japan
Sharp X68000 Animahjong X 1993 Japan
1994
NEC PC98 Viper V10 03/11/94 Japan
Sharp X68000 Viper-V8: Twin Turbo 05/13/94 Japan
NEC PC98 Viper GTS 11/25/94 Japan
1995
NEC PC98 Viper V6 RS 03/31/95 Japan
FM Towns Viper V6 Turbo RS 04/14/95 Japan
NEC PC98 Viper V12 04/21/95 Japan
FM Towns Viper V6 April 1995 Japan
FM Towns Viper V10 July 1995 Japan
FM Towns Viper GTS November 1995 Japan
NEC PC98 Viper V16 12/22/95 Japan
FM Towns Viper V12 December 1995 Japan
1996
PC Viper V6 05/24/96 Japan
NEC PC98 Viper BTR 07/05/96 Japan
PC Viper V8 07/12/96 Japan
PC Viper V10 09/20/96 Japan
PC Viper GTS 10/25/96 Japan
1997
NEC PC98 Viper CTR 01/24/97 Japan
PC Viper V12 02/28/97 Japan
PC Viper F40 11/07/97 Japan
1998
PC Viper V16 02/27/98 North America
PC Viper V16 02/27/98 Japan
PC Viper M1 06/27/98 North America
PC Viper M1 06/27/98 Japan
PC Viper CTR 09/25/98 Japan
PC Viper Limited Edition 1998 North America
1999
PC Viper F50 04/01/99 Japan
PC Viper Island Vol. 4 07/23/99 Japan
PC Viper Island Vol. 5 09/24/99 Japan
PC Viper Island Vol. 6 11/25/99 Japan
2000
PC Viper GTB: Rise After 01/15/00 Japan
PC Gokuraku Viper 04/28/00 Japan
PC Viper GT1: Akira-kun to Issho 08/31/00 Japan
2001
PC Gokuraku Viper Lingerie (Black) 04/13/01 Japan
PC Typing Viper 06/22/01 Japan
Macintosh Typing Viper 06/22/01 Japan
PC Viper M5 10/05/01 Japan
2002
PC Viper RSR (Limited Edition) 07/31/02 Japan
PC Viper Classic Collection Box 09/27/02 Japan
PC Viper Collection Box Vol. 2 12/20/02 Japan
PC VIPER M3-3.2 12/20/02 Japan
PC Viper Paradice 2002 Europe
2003
PC Viper V6R 03/20/03 Japan
PC Viper V8R 08/29/03 North America