Users who own this game also own:

Jungle Wars
Jungle Wars
Nemesis
Nemesis
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kininkou Maroku Oni
Kininkou Maroku Oni
Xerd no Densetsu
Xerd no Densetsu