Users who own this game also own:

Little Master: Likebahn no Densetsu
Little Master: Likebahn no Densetsu
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kininkou Maroku Oni
Kininkou Maroku Oni
Wizardry Gaiden 3
Wizardry Gaiden 3
Little Master 2: Raikou no Kishi
Little Master 2: Raikou no Kishi