Users who own this game also own:

Double Dragon
Double Dragon
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Nemesis
Nemesis
Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan
Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan
Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 3: Wario Land

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Puchi Novel: Kyouiki no Ichigatsu
Puchi Novel: Kyouiki no Ichigatsu
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door