Users who own this game also own:

Final Fantasy X
Final Fantasy X
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Super Mario World
Super Mario World
Metroid II: Return of Samus
Metroid II: Return of Samus
Legend of the River King GB
Legend of the River King GB

Users who love this game also love:

Mario Kart 7
Mario Kart 7
Baten Kaitos Origins
Baten Kaitos Origins
Super Mario 64
Super Mario 64
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario
Paper Mario