Users who own this game also own:

Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land
Super Mario Land
Momotarou Densetsu 1-2
Momotarou Densetsu 1-2
The Legend of Zelda: Link's Awakening
The Legend of Zelda: Link's Awakening

Users who love this game also love:

Hamster Monogatari GB + Magi Ham Mahou no Shoujo
Hamster Monogatari GB + Magi Ham Mahou no Shoujo
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Dinosaur King
Dinosaur King
Doraemon Kart 2
Doraemon Kart 2
Tsuri Sensei
Tsuri Sensei