Users who own this game also own:

Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker

Users who love this game also love:

SimAnt
SimAnt
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Nazo Waku Yakata: Oto no Ma ni Ma ni
Nazo Waku Yakata: Oto no Ma ni Ma ni
Ninja Gaiden 3: Razor's Edge
Ninja Gaiden 3: Razor's Edge
SiNG Party
SiNG Party