Users who own this game also own:

F-Zero X
F-Zero X
Final Fantasy I & II: Dawn of Souls
Final Fantasy I & II: Dawn of Souls
Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version
Final Fantasy IV Advance
Final Fantasy IV Advance
Forsaken 64
Forsaken 64

Users who love this game also love:

Super Black Bass
Super Black Bass
3D Out Run
3D Out Run
Chevrolet Camaro: Wild Ride
Chevrolet Camaro: Wild Ride
Airport Mania: First Flight
Airport Mania: First Flight
Umi no Nushi Tsuri: Takarajima ni Mukatte
Umi no Nushi Tsuri: Takarajima ni Mukatte