Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario 64
Super Mario 64
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap

Users who love this game also love:

Mario Kart 64
Mario Kart 64
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Mega Man 3
Mega Man 3
Donkey Kong 64
Donkey Kong 64
Balloon Kid
Balloon Kid