Users who own this game also own:

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
Jimmy Neutron: Boy Genius
Jimmy Neutron: Boy Genius
Driver 2 Advance
Driver 2 Advance
Star Wars: Flight of the Falcon
Star Wars: Flight of the Falcon
Golden Sun: The Lost Age
Golden Sun: The Lost Age

Users who love this game also love:

Jinsei Game Tomodachi Takusan Tsukurou yo!
Jinsei Game Tomodachi Takusan Tsukurou yo!
Cubic Lode Runner
Cubic Lode Runner
The Sword of Fargoal
The Sword of Fargoal
Gaku Love
Gaku Love
Grand Prix Simulator 2
Grand Prix Simulator 2