Users who own this game also own:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Kingdom Hearts: Chain of Memories
Kingdom Hearts: Chain of Memories
Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 3: Wario Land
Tetris
Tetris