Users who own this game also own:

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Super Mario Land
Super Mario Land
Tetris
Tetris
10-Yard Fight
10-Yard Fight

Users who love this game also love:

The Urbz: Sims in the City
The Urbz: Sims in the City
Shodankurai Nintei: Shodan Pro Mahjong
Shodankurai Nintei: Shodan Pro Mahjong
Army Men 2
Army Men 2
Kurogane Hiroshi no Yosou Daisuki! Kachiuma Densetsu
Kurogane Hiroshi no Yosou Daisuki! Kachiuma Densetsu
Asameshimae Nyanko
Asameshimae Nyanko