Game Box Shots

Wario Land 3 (JP)
JP 03/21/00
Wario Land 3 (EU)
EU 04/14/00
Wario Land 3 (US)
US May 2000
Wario Land 3 (JP)
JP 05/02/12
Wario Land 3 (EU)
EU 12/06/12
Wario Land 3 (AU)
AU 12/06/12
Wario Land 3 (US)
US 08/29/13

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.