Users who own this game also own:

Vagrant Story
Vagrant Story
Secret of Mana
Secret of Mana
Metroid Prime: Hunters
Metroid Prime: Hunters
Crisis Core: Final Fantasy VII
Crisis Core: Final Fantasy VII
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES

Users who love this game also love:

Heavy Rain
Heavy Rain
Shin Megami Tensei: Devil Survivor
Shin Megami Tensei: Devil Survivor
DemiKids: Dark Version
DemiKids: Dark Version
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Silent Hill 2: Director's Cut
Silent Hill 2: Director's Cut