Users who own this game also own:

Dissidia: Final Fantasy
Dissidia: Final Fantasy
Disgaea 3: Absence of Justice
Disgaea 3: Absence of Justice
Black Sigil: Blade of the Exiled
Black Sigil: Blade of the Exiled
Yakuza 3
Yakuza 3
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story