Users who love this game also love:

Duke Nukem: Zero Hour
Duke Nukem: Zero Hour
GoldenEye 007
GoldenEye 007
Doubutsu no Mori
Doubutsu no Mori
Disney's Donald Duck Goin' Quackers
Disney's Donald Duck Goin' Quackers
Golden Axe: Beast Rider
Golden Axe: Beast Rider