Description

***Hãy cùng so tài ch?i c? carô v?i 2 tri?u+ ng??i khác !*** Gi?i trí th? giãn – so tài cao th?p - m?i lúc m?i n?i – k?t b?n b?n ph??ng – ?ánh bay nhàm chán ! ????? Cú Kay Kú hân h?nh mang t?i b?n m?t tác ph?m c?a Game Studio North – VNG – c? Carô. Trò ch?i th?n bí xa x?a ??n t? t? cú v?i s? m?nh ?ánh bay s? nhàm chán th??ng ngày c?a b?n.??u trí v?i các cao th? trên th? gi?i m?i lúc m?i n?i – quán trà ?á – trong phòng h?p – n?i công s?…Hãy cùng tham gia v?i h?n 2 tri?u ng??i khác vào th? gi?i c?a Kay Kú, ngay hôm nay ! ?????? Tr?c ti?p so tài carô v?i h?n 2 TRI?U ng??i ch?i khác trên kh?p th? gi?i ! ? Trò truy?n tâm tình v?i ??i th? và b?n bè thông qua ch?c n?ng Chit Chat và Avatar ??i di?n ! ? Bàn c? carô ???c nghiên c?u khoa h?c v?i ch?c n?ng ZOOM, KÉO, DI CHUY?N và hi?u ?ng hình ?nh ??p m?t ! ? Ch?i trên IPOD, IPHONE và IPAD !????? ? H? th?ng TÌM B?N CH?I thông minh giúp b?n nhanh chóng tìm ???c b?n ch?i cùng ??ng c?p !? H? th?ng C?NH BÁO S?M giúp b?n không bao gi? b? thua vì không nhìn ra n??c c? th?ng !? Phân chia ng??i ch?i theo C?P ?? giúp b?n luôn tìm ???c cao th? x?ng t?m !? Thu thêm TI?N VÀNG v?i m?i tr?n th?ng !

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in myPlay Caro, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.