Description

Kelime BulMynet kullan?c?lar?n?n yak?ndan tan?d??? Mynet Kelimebul oyununun iphone versiyonudur.Uygulama ile ilgili tüm sorular?n?z için yardim@mynet.com adresini kullanabilirsiniz.Kelime Bul Uygulamas?n?n Tüm Haklar? Mynet Medya Hizmetler A.?’ye aittir.Nas?l Oynan?r?Kelime Bul'da s?n?rs?z say?da kelime üretebilir, s?n?rs?z say?da seviyeye ula?abilirsiniz. Her seviyede, mutlaka 8 harfli bir kelime olu?turulabilecek harf dizini gelir. Bu 8 harften en az 3 harfli en fazla 8 harfli kelimeler üretilebilir. Türetilen her kelime harf say?s?na göre puanland?r?l?r. 8 harfli kelimenin bulunmas? durumunda ise en yüksek puan olan 80 puan al?n?r. Kelime üretme alan?ndaki kutulara harflerin sürüklenip b?rak?lmas?yla, ya da bir kez dokunmayla yerle?tirilebilir. "Harf silmek” için yerle?tirdiniz harfin üzerine bir tek kez dokunmak yeterli olacakt?r. Daha h?zl? silmek için telefonunuzu sallaman?z yeterli; tüm harfleri birden silebilirsiniz. Üretilen her kelimenin ard?ndan "tamam" butonuna dokunulur. Bulunan kelimenin anlaml? olmas? durumunda kelime "bulunan kelimeler" listesine eklenir, de?ilse üretilen kelimenin sistemde bulunmad??? anlam?nda telefonunuz titrer. ?stenilirse, "harfleri kar??t?r" butonu ile harf dizini kar??t?r?labilir, daha fazla ve kolay kelime üretme sa?lanabilir.

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in Mynet Kelimebul, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.