Description

????? "Originální slovní hra - pln? v ?eštin?!"????? "Velmi zábavné v atraktivním grafickém provedení!"????? P?ehazujte po?adí kamen? s písmeny a uhádn?te slovo!Po úsp?chu v americkém App Store (Top10 v kategorii Trivia) a podobném úsp?chu ve všech ostatních anglicky mluvících zemích, p?ichází pra?ské studio Bohemia Touch s pln? ?eskou variantou hry Letter Mix.Tato zábavná a návyková slovní hra je navr?ena tak, aby stimulovala Vaši mysl tím, ?e se budete sna?it poskládat slovo z písmen, která se objeví na displeji. Za rychlost uhádnutí slova budete odm?n?ni body a pokud nebudete pou?ívat p?íliš ?asto nápov?du, tak i hv?zdi?kami. Sna?te se získat co nejvíce bod? a zapište se do ?eb?í?ku Game Centra! Hra postupn? s p?ibývajícími úrovn?mi p?idává na obtí?nosti a a? se to nemusí na první pohled zdát, u vyšších úrovní se opravdu zapotíte!Pokud milujete hádanky, k?í?ovky a jiné slovní hry, tato aplikace je p?esn? pro Vás! Slovní Mix disponuje 60 zábavnými úrovn?mi a bude se líbit novým i zkušeným u?ivatel?m.Spojte se se svými p?áteli na Facebooku, Twitteru a Google+ a vyzv?te je, a? porazí Vaše vysoké skóre! Na rozdíl od jiných nudných slovních her bude Slovní Mix jiný poka?dé, kdy? jej budete hrát! Vyzkoušejte si, zda dosáhnete v ka?dé úrovni maximální po?et hv?zdi?ek !Charakteristika:? P?ehazujte kameny jednoduchým p?eta?ením? Plné grafické rozlišení pro Retina displej? Plnohodnotná iPad verze? jedna sada 3 jednoduchých úrovní? propojení na Game Center s mo?ností sledovat ?eb?í?ky a Úsp?chy? 30 úrovní v 5 r?zných sadách s p?ti grafickými tématy? vzr?stající obtí?nost - vhodné jak pro za?áte?níky tak i pro pokro?iléHv?zdi?ková odm?na p?i dokon?ení úrovn?:? = vyu?ity 2 nápov?dy?? = vyu?ita jedna nápov?da??? = nevyu?ita ?ádná nápov?daPOPIS IN-APP NÁKUP?***Odemknutí všech sad úrovní***M??ete hrát všechny úrovn? v první (modré) úrovni, ale pokud budete chtít hrát i úrovn? v dalších ?ty?ech sadách, kde se postupn? zvyšuje obtí?nost a m?ní se barevné motivy, docílíte toho práv? nákupem této polo?ky.***Extra nápov?da v ka?dé úrovni***Pokud se Vám zdá, ?e jsou slova ne?ešitelná, m??ete si p?idat další nápov?dy, abyste si hru usnadnili dle Vašich pot?eb. Ka?dým nákupem této polo?ky Vám bude p?idána další nápov?da do ka?dé úrovn? ve všech sadách.***Extra ?as 10s p?i ka?dém slov?***Pokud se Vám ?asto stává, ?e nestihnete slovo uhádnout ve vym??eném ?ase, m??ete si dokoupit ?asu tolik, kolik chcete. Ka?dým nákupem této polo?ky Vám bude p?idáno dalších 10 sekund vym??eného ?asu do ka?dé úrovn? ve všech sadách.TIPY A TRIKYPokud si chcete usnadnit postup v ?eb?í?cích Game Centra a dosáhnout vyššího skóre, m??ete toho dosáhnout zpomalením ?au, které docílíte nákupem extra ?asu ke ka?dému hádanému slovu. Vaše skóre se toti? po?ítá v?dy podle toho, kolik Vám v ka?dém kole zbude ?asu.Pro informace o h?e Letter Mix a dalších hrách našeho studia stránky http://bohemiatouch.eu.

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in Slovni Mix, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.