Description

Daha h?zl? yaz? yazmak ister misiniz?Yaz Yar?? uygulamas?, kullan?c?lar?n dokunmatik ekranl? cihazlardaki yazma al??kanl?klar?n? geli?tirmek amac?yla tasarlanm??t?r. Bu uygulama ile kullan?c?lar?n, dokunmatik ekranl? cihazlardaki yaz?m h?zlar?n?n e?lenceli bir ?ekilde art?r?lmas? amaçlanmaktad?r.Yaz Yar?? oyununda kullan?c?lar, 30 saniyelik bir süre içinde, farkl? zorluk seviyelerinde, kendilerine verilen metinleri yazmaya çal??maktad?r. Kullan?c?lar kendilerine verilen süre dolana kadar, do?ru bir ?ekilde ne kadar fazla karakter yazabilirlerse o kadar fazla puan kazan?rlar. Uygulamada “Kolay”, “Orta” ve “Zor” olmak üzere üç farkl? zorluk seviyesi bulunmaktad?r. Her seviyenin puan katsay?s? farkl?d?r. Kazan?lan puanlar?n Skor Tablosu’nda yer almas? için Game Center hesab? ile oyuna girilmelidir. Kullan?c?lar?n internet ba?lant?s? mevcut de?il ise kazan?lan puanlar genel s?ralamada yer almaz.Yaz Yar?? hakk?ndaki görü?, öneri ve di?er geri bildirimleriniz için lütfen konu k?sm?na “Yaz Yar??” yazarak appsupport@ttnet.com.tr adresine e-posta gönderiniz.?yi e?lenceler.---Do you want to accelerate your typing speed?Yaz Yar?? is a typing game which has been developed to improve your writing abilities on all of the touchscreen devices. It is aimed to accelerate users’ typing speed in an enjoyable way.Yaz Yar?? Player’s aim is to type as many words as possible in 30 seconds. There are three difficulty levels; easy, medium and hard. The point ratios of these three levels differ. In order to see your scores in the “Skor Tablosu” tab, you need to be logged in to your Game Center account.For feedback and suggestions please contact us by adding “Yaz Yar??” to the subject line and sending an email to appsupport@ttnet.com.trGood luck.

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in Yaz Yaris, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.