Description

Bil ve Kazan, e?itici, e?lendirici ve ödüllü bir mobil yar??ma uygulamas?d?r.Uygulama ücretsiz olarak indirilebilir.Uygulamaya her gün ilk giri?inizde, 3 ila 50 aras?nda ücretsiz yar??ma hakk? kazan?rs?n?z. Ödüllü yar??malar için bu haklar?n?z? kullanabilir, dilerseniz ilave yar??ma haklar? da sat?n alabilirsiniz.Bil E?len bölümünde antrenman yapmak tamamen ücretsizdir ve elde etti?iniz puanlar? Facebook üzerinden payla?abilir arkada?lar?n?zla ücretsiz olarak yar??abilirsiniz.Yar??ma sorular? ve do?ru cevaplar, uzman ekibimiz taraf?ndan kontrol edilmektedir. Ancak tüm iyi niyete ve detayl? kontrollere ra?men cevab?n?n hatal? oldu?unu tespit etti?iniz soru olmas? halinde, lütfen bu durumu bizimle hata@bilvekazan.net adresinden payla??n?z.Uygulama ile ilgili her türlü iyile?tirme önerinizi oneri@bilvekazan.net adresine gönderebilirsiniz.Hayata geçirilecek önerileri gönderen yar??mac?lara, ücretsiz yar??ma haklar? yüklenecektir.GENEL KURALLARHer yar??mada toplam 20 soru bulunur.Her soruyu cevaplamak için 20 saniyeniz bulunur.Sorulara ne kadar h?zl? cevap verirseniz, o kadar fazla puan kazan?rs?n?z.Her 5 soruda bir, sorular zorla??r ve ödül puanlar? artt?r?l?r.Amaç 20 soruyu cevapland?r?p en yüksek puan? elde etmektir.Her yar??mada bir adet 50:50, bir adet Popüler cevap ve bir de PAS hakk?n?z bulunur.50:50:Yanli? olan 2 ??kk? sizin için eler. Kalan iki ??ktan do?ru olan? seçmek size kal?r.Popüler cevap:Sorulan soruya o ana kadar tüm yar??mac?lar?n verdi?i cevaplar?n istatisti?ini gösterir, en yüksek yüzdeli cevap genellikle do?rudur, ancak bu garanti edilememektedir.PAS:Pas hakk?n?z? kulland???n?zda, o soruyu cevap vermeden geçmi? olursunuz. Puan almaz, ancak yanl?? cevap verme riskini de s?f?rlam?? olursunuz.B?L E?LENUygulaman?n bu bölümünde, farkl? kategoriler aras?ndan seçim yapabilir ve sadece o kategoriden sorularla pratik yapabilirsinz.Kazand??n?z puanlar? Facebook üzerinden arkada?lar?n?zla payla?abilirsiniz.Ful Versiyon kullan?c?lar?i Bil E?len bölümünde de tüm do?ru cevaplar? görme hakk?na sahip olurlar.Bil E?len puanlar?n?z s?ralama listesine kaydolmaz ve ödül kazanman?z? sa?lamaz, sadece pratik amaçl?d?r.B?L VE KAZAN (ÖDÜLLÜ YARI?MA)Her yar??man?n önceden belirlenmi? bir biti? tarihi ve saati bulunur.Uygulaman?n ana sayfas?nda yar??man?n bitmesine kalan süre gösterilir.Yar??mada bir soruya yanl?? cevap verdi?inizde, yar??ma sona erer. Puan?n?z? s?ralama listesine kaydedebilirsiniz.Dilerseniz “Do?ru Cevab? Gör, Yar??maya Devam Et” butonuna basarak do?ru cevab? görebilir ve 1 kredi kar??l???nda yar??maya devam edebilirsiniz. Bu seçene?i kulland???n?zda, o soru için puan almazs?n?z.FULL VERS?YONBil ve Kazan ve Bil E?len yar??malar?nda tüm sorular?n do?ru cevaplar?n? görmek için, sadece bir defa $3.99 kar??l???nda FULL VERS?YON’a geçebilirsiniz. Bu sayede tüm sorular?n do?ru cevaplar?n? ilave kredi kullanmadan görebilirsiniz. Yar??maya devam etmek istedi?inizde, yine 1 kredi kar??l???nda devam edebilirsiniz.ÖDÜLLERHer yar??man?n farkl? say?larda, farkl? ödülleri olabilir. Ödüller www.bilvekazan.net web sitesinde ve uygulaman?n “Ödüller” sayfas?nda belirtilir. Yar??ma süresi sona erdi?inde, yar??man?n ödüllerine ba?l? olarak, en üst s?ralarda bitiren yar??mac?lar “Ödüller” safam?zda belirtilen ödülleri kazan?r.Ödülün teslim yeri ?stanbul’dur. Ödüllerin ?ehir d??? veya ülke d???na teslimi ile ilgili tüm masraflar yar??mac?lara aittir. Ba?ari, Ödül kazananlarla kay?t s?ras?nda belirttikleri telefon ve e-posta ile ileti?me geçerek ödüllerini teslim edecektir.Do?ru bilgilerin girilmi? olmas? yar??mac?lar?n sorumlulu?undad?r.Apple Inc. veya herhangi bir üçüncü partinin ödüller ile ilgili bir sponsorlu?u veya sorumlulu?u bulunmamaktad?r.Apple Inc. is not a sponsor or involved in any manner in this contest.Keyifli yar??amalar dilerizBilveKazan ekibi

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in BilveKazan, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.