Description

iBet88 là m?ng xã h?i game trên mobile cho phép ng??i ch?i tham gia các trò ch?i h?p d?n và quen thu?c: Ph?m (Tá l?); Ti?n lên mi?n Nam; Ti?n lên mi?n B?c; Xì t?; Poker; Liêng...- Cách th?c ??ng ký d? dàng, nhanh g?n ch? trong vòng 3s.- Ch?c n?ng ch?i mà không ph?i ??ng ký tài kho?n, m?t cách vô cùng ??n gi?n ?? tham gia vào iBet888- H? th?ng g?i ý và tìm ki?m b?n bè thông minh thông qua danh b? ho?c ??a ch? email.- H? th?ng level giúp b?n l?a ch?n ??i th? x?ng t?m, qua ?ó th? hi?n trình ?? và ??ng c?p c?a mình.- Thi?t k? ?? h?a hi?n ??i, ??p m?t giúp trò ch?i thêm h?p d?n, lôi cu?n.- H? th?ng thông báo giúp b?n không b? l? b?t c? tình hu?ng nào c?a trò ch?i- Ch?c n?ng chat giúp b?n trò chuy?n ho?c là chi?n thu?t hi?u qu? ?? ?ánh l?c h??ng s? chú ý c?a ??ch th?.- H? th?ng ti?n th??ng hàng ngày giúp b?n luôn luôn có th? s?n sàng tham gia ch?i

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.