Description

iChip DANH BAI THAN BAI TIEN LEN PHOM ?ây là phiên b?n dành riêng cho ?i?n tho?i iPhone. G?m các game dân gian Vi?t Nam nhi?u ng??i ?a thích:- TIEN LEN Online- 3 CAY Online- LIENG Online- PHOM Online- TIEN LEN Mien nam- XI TO Online- TEXAS POKER Online- VUA BAI Online- THAN BAI Online- DU DOAN KET QUA XO SO - KQXS iChip là m?ng xã h?i trò ch?i gi?i trí tr?c tuy?n s? 1 Vi?t Nam, ??n v?i iChip b?n s? ???c k?t n?i v?i hàng tri?u thành viên khác trên m?i mi?n ??t n??c v?i các trò ch?i h?p d?n.Ngoài ra b?n còn có th? k?t b?n, chat, chia s? hình ?nh v?i r?t nhi?u b?n bè trên c? n??c.iChip ???c thi?t k? dành riêng cho iPhone v?i các ?i?m ??c s?c:- T? ch?p ?nh ?? t?o Avatar- H? th?ng v?t ph?m tài s?n cá nhân (s? h?u và t?ng b?n bè)- Cách th?c tìm ki?m và ch?n bàn thông minh- Nhi?u event và s? ki?n hàng tu?n, hàng tháng- H? th?ng thi ??u theo gi?i v?i nhi?u gi?i th??ng h?p d?n.T?i ngay ?? trãi nghi?m cùng iChip phiên b?n 2013 ch?t l??ng cao.

User Ratings

Owned:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. Never Owned
 2. Played It
 3. Used to Own
 4. Digital
Never Owned
Which Retail Release(s)?

Hold the CTRL or Command key to select multiple releases

Rating:
Not Yet Rated

Your Rating:

 1. ½ out of 5
 2. 1 out of 5
 3. 1½ out of 5
 4. 2 out of 5
 5. 2½ out of 5
 6. 3 out of 5
 7. 3½ out of 5
 8. 4 out of 5
 9. 4½ out of 5
 10. 5 out of 5
Not Rated
Difficulty:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Length:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated
Completed:
Not Yet Rated

Your Rating:

Not Rated

Registration Required to Vote

In order to save your ratings you must have a GameFAQs account. Please log in or register to continue.

Ask a Question

If you're stuck in iChip - Than Bai Vua Bai Choi Bai Game Bai Online - Tien Len Phom Lieng Poker, ask your fellow GameFAQs members for help.

To ask or answer questions, please log in or register for free.