Users who love this game also love:

Mickey's Speedway USA
Mickey's Speedway USA
1942: Joint Strike
1942: Joint Strike
Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 2 - Oni Shuurai! Shiren Jou!
Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 2 - Oni Shuurai! Shiren Jou!
Tales of Innocence
Tales of Innocence
Blazing Dragons
Blazing Dragons