Users who own this game also own:

Pokemon Gold Version
Pokemon Gold Version
Tetris & Dr. Mario
Tetris & Dr. Mario
Jett Rocket II: The Wrath of Taikai
Jett Rocket II: The Wrath of Taikai
Ballance
Ballance
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story