Save State Hacking Guide by Whipontech

Version: 1.0 | Updated: 06/26/05 | Printable Version

Destiny of an Emperor

Save State Hacking Guide for VirtuaNES

by Whipontech

~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~

Index:
1 - Misc Offsets
2 - General Stats
3 - Items
  3a - Item Digits
4 - Party Edit
  4a - General Digits
5 - Tactics
  5a - Tactic Offsets
  5b - Tactic Digits
6 - Contact / Credits

~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~
1 - Misc Offsets


Gold,2A8A,2A8B,2A8C

Food,2A8D,2A8E,2A8F

Smoke Pot Duration,12A
Use a Smoke Pot, then set te value to FF
to have more duration.

~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~
2 - General Stats

Level,2A87

Experience,2A84,2A85,2A86

----------------------------------------

General 1:
Soldiers:
Max,2AE4,2AE5,2AE6
Current,2B74,2B75,2B76
Strength,2BB0
Intelligence,2BBC

----------------------------------------

General 2:
Soldiers:
Max,2AE8,2AE9,2AEA
Current,2B78,2B79,2B7A
Strength,2BB1
Intelligence,2BBD

----------------------------------------

General 3:
Soldiers:
Max,2AEC,2AED,2AEE
Current,2B7C,2B7D,2B7E
Strength,2BB2
Intelligence,2BBE

----------------------------------------

General 4:
Soldiers:
Max,2AF0,2AF1,2AF2
Current,2B80,2B81,2B82
Strength,2BB3
Intelligence,2BBF

----------------------------------------

General 5:
Soldiers:
Max,2AF4,2AF5,2AF6
Current,2B84,2B85,2B86
Strength,2BB4
Intelligence,2BC0

----------------------------------------

General 6:
Soldiers:
Max,2AF8,2AF9,2AFA
Current,2B88,2B89,2B8A
Strength,2BB5
Intelligence,2BC1

----------------------------------------

General 7:
Soldiers:
Max,2AFC,2AFD,2AFF
Current,2B8C,2B8D,2B8E
Strength,2BB6
Intelligence,2BC2

~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~
3 - Items

General 1:
Slot 1,2B14
Slot 2,2B15
Slot 3,2B16
Slot 4,2B17
Slot 5,2B18
Slot 6.2B19
Slot 7,2B1A
Slot 8,2B1B

----------------------------------------

General 2:
Slot 1,2B1C
Slot 2,2B1D
Slot 3,2B1E
Slot 4,2B1F
Slot 5,2B20
Slot 6.2B21
Slot 7,2B22
Slot 8,2B23

----------------------------------------

General 3:
Slot 1,2B24
Slot 2,2B25
Slot 3,2B26
Slot 4,2B27
Slot 5,2B28
Slot 6.2B29
Slot 7,2B2A
Slot 8,2B2B

----------------------------------------

General 4:
Slot 1,2B2C
Slot 2,2B2D
Slot 3,2B2E
Slot 4,2B2F
Slot 5,2B30
Slot 6.2B31
Slot 7,2B32
Slot 8,2B33

----------------------------------------

General 5:
Slot 1,2B34
Slot 2,2B35
Slot 3,2B36
Slot 4,2B37
Slot 5,2B38
Slot 6.2B39
Slot 7,2B3A
Slot 8,2B3B

----------------------------------------

General 6:
Slot 1,2B3C
Slot 2,2B3D
Slot 3,2B3E
Slot 4,2B3F
Slot 5,2B40
Slot 6.2B41
Slot 7,2B42
Slot 8,2B43

----------------------------------------

General 7:
Slot 1,2B44
Slot 2,2B45
Slot 3,2B46
Slot 4,2B47
Slot 5,2B48
Slot 6.2B49
Slot 7,2B4A
Slot 8,2B4B

----------------------------------------
3a - Item Digits

00,Nothing
>>>>>>>Buggy Items<<<<<<<
01,Coins
02,Coins
03,Coins
04,Coins
05,Coins
06,Coins
07,Food
08,Food
09,Food
0A,Food
0B,Food
0C,Food
0D,{Blank}
0E,{Blank}
0F,{Blank}
10,{Blank}
11,{Blank}
12,{Blank}
13,{Blank}
14,{Blank}
15,{Blank}
16,{Blank}
>>>>>>>Special Items<<<<<<<
17,Silver Key
18,Silver Key
19,Gem Sword
1A,Intro Leter
1B,Gun Powder
1C,Intro Leter
1D,Iron Ore
1E,Dead Wood
1F,Salt Peter
20,{Blank}
21,Chi Tu Ma
22,Zhou Leter
23,Gold Key
>>>>>>>Items<<<<<<<
24,Gull Wing
25,Gull Wing
26,Gull Wing
27,Gull Wing
28,Gull Wing
29,{Blank}
2A,{Blank}
2B,Smoke Pot
2C,Steed
2D,Resurrect
2E,Resurrect
2F,Resurrect
30,Resurrect
31,Elixir A
32,Elixir B
33,Elixir C
34,Elixir D
35,Power Pill
36,Power Pill
37,Power Pill
38,Power Pill
>>>>>>>Weapons<<<<<<<
39,Dagger
3A,Dagger
3B,Dagger
3C,Dagger
3D,Dagger
3E,Dagger
3F,Dagger
40,Dagger
41,Flail
42,Axe
43,Club
44,Spear
45,Sabre
46,Trident
47,Bow
48,Sword
49,Battle Axe
4A,Scimitar
4B,Cross Bow
4C,Lance
4D,Wan Sheng
4E,Bo Ye
4F,Qing Guang
50,Nu Long
51,Qing Long
52,Halberd
>>>>>>>Armour<<<<<<<
53,Robe
54,Robe
55,Robe
56,Robe
57,Robe
58,Robe
59,Robe
5A,Leather
5B,Leather
5C,Padded
5D,Padded
5E,Ring Mail
5F,Ring Mail
60,Chain Mail
61,Chain Mail
62,Splint Mail
63,Splint Mail
64,Plate Mail
65,Plate Mail
>>>>>>>Helmets<<<<<<<
66,Bandana
67,Bandana
68,Bandana
69,Cap
6A,Hood
6B,Wood Helmet
6C,Copper Helmet
6D,Bronze Helmet
6E,Iron Helmet
6F,Steel Helmet
>>>>>>>Equiped<<<<<<<
80,{E} - Nothing
81,{E} - Coins
82,{E} - Coins
83,{E} - Coins
84,{E} - Coins
85,{E} - Coins
86,{E} - Coins
87,{E} - Food
88,{E} - Food
89,{E} - Food
8A,{E} - Food
8B,{E} - Food
8C,{E} - Food
8D,{E} - {Blank}
8E,{E} - {Blank}
8F,{E} - {Blank}
90,{E} - {Blank}
91,{E} - {Blank}
92,{E} - {Blank}
93,{E} - {Blank}
94,{E} - {Blank}
95,{E} - {Blank}
96,{E} - {Blank}
97,{E} - Silver Key
98,{E} - Silver Key
99,{E} - Gem Sword
9A,{E} - Intro Leter
9B,{E} - Gun Powder
9C,{E} - Intro Leter
9D,{E} - Iron Ore
9E,{E} - Dead Wood
9F,{E} - Salt Peter
A0,{E} - {Blank}
A1,{E} - Chi Tu Ma
A2,{E} - Zhou Leter
A3,{E} - Gold Key
A4,{E} - Gull Wing
A5,{E} - Gull Wing
A6,{E} - Gull Wing
A7,{E} - Gull Wing
A8,{E} - Gull Wing
A9,{E} - {Blank}
AA,{E} - {Blank}
AB,{E} - Smoke Pot
AC,{E} - Steed
AD,{E} - Resurrect
AE,{E} - Resurrect
AF,{E} - Resurrect
B0,{E} - Resurrect
B1,{E} - Elixir A
B2,{E} - Elixir B
B3,{E} - Elixir C
B4,{E} - Elixir D
B5,{E} - Power Pill
B6,{E} - Power Pill
B7,{E} - Power Pill
B8,{E} - Power Pill
B9,{E} - Dagger
BA,{E} - Dagger
BB,{E} - Dagger
BC,{E} - Dagger
BD,{E} - Dagger
BE,{E} - Dagger
BF,{E} - Dagger
C0,{E} - Dagger
C1,{E} - Flail
C2,{E} - Axe
C3,{E} - Club
C4,{E} - Spear
C5,{E} - Sabre
C6,{E} - Trident
C7,{E} - Bow
C8,{E} - Sword
C9,{E} - Battle Axe
CA,{E} - Scimitar
CB,{E} - Cross Bow
CC,{E} - Lance
CD,{E} - Wan Sheng
CE,{E} - Bo Ye
CF,{E} - Qing Guang
D0,{E} - Nu Long
D1,{E} - Qing Long
D2,{E} - Halberd
D3,{E} - Robe
D4,{E} - Robe
D5,{E} - Robe
D6,{E} - Robe
D7,{E} - Robe
D8,{E} - Robe
D9,{E} - Robe
DA,{E} - Leather
DB,{E} - Leather
DC,{E} - Padded
DD,{E} - Padded
DE,{E} - Ring Mail
DF,{E} - Ring Mail
E0,{E} - Chain Mail
E1,{E} - Chain Mail
E2,{E} - Splint Mail
E3,{E} - Splint Mail
E4,{E} - Plate Mail
E5,{E} - Plate Mail
E6,{E} - Bandana
E7,{E} - Bandana
E8,{E} - Bandana
E9,{E} - Cap
EA,{E} - Hood
EB,{E} - Wood Helmet
EC,{E} - Copper Helme
ED,{E} - Bronze Helme
EE,{E} - Iron Helmet
EF,{E} - Steel Helmet

~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~
4 - Party Edit

General 1,2ABC
General 2,2ABD
General 3,2ABE
General 4,2ABF
General 5,2AC0
General 6,2AC1
General 7,2AC2

Allies,2A44,2A83 (63 Slots)

----------------------------------------
4a - General Digits

00,Nothing
01,Pirate force
02,Brigand force
03,Bandit force
04,Rebel force
05,Zhou Chao
06,Zhou Chao
07,Zhou Chao
08,Zhou Chao
09,Wang Gui
0A,Song Ren
0B,Song Yong
0C,Zhang Jao
0D,Zhang Bao
0E,Zhang Liang
0F,Ma Yuan Yi
10,Cheng Yuan Zhi
11,Li Su
12,Guo Ji
13,Li Jue
14,Hua Xiong
15,Fen Chou
16,Hu Zhen
17,Li Ru
18,Cai Yong
19,Zhang Ji
1A,Jia Xu
1B,Yuan Shu
1C,Zhang Xun
1D,Ji Ling
1E,Lei Bo
1F,Chen Ji
20,Liang Ji
21,Li Feng
22,Liang Gang
23,Chen Lan
24,Han Xian
25,Yuan Yin
26,Yuan Shao
27,Yuan Shang
28,Yuan Tan
29,Yuan Xi
2A,Ma Yan
2B,Zhang Yi
2C,Yan Liang
2D,Wen Hun
2E,Shen Pei
2F,Zhang He
30,Ju Shou
31,Tian Feng
32,Xu Shou
33,Guo Tu
34,Chen Lin
35,Liu Du
36,Liu Yang
37,Li Yan
38,Han Zhong
39,Chen Deng
3A,Chen Deng
3B,Chen Deng
3C,Mi Zhe
3D,Mi Zhe
3E,Jin Xuan
3F,Gong Zhi
40,Han Xuan
41,Huang Zhong
42,Wei Yan
43,Yang Ling
44,Chen Ying
45,Liu Kui
46,Liu Kui
47,Liu Zheng
48,Meng Da
49,Zhang Ren
4A,Liu Xun
4B,Yang Huai
4C,Wu Yi
4D,Wu Lan
4E,Lei Tong
4F,Yan Yan
50,Liu Ba
51,Zhang Song
52,Fa Zheng
53,Huang Quan
54,Wang Lei
55,?Sun Ce
56,?Sun Ce
57,Sun Quan
58,Sun Yu
59,Sun Huan
5A,Sun Yi
5B,Zhu Zhi
5C,Zhou Tai
5D,Tai Si Ci
5E,Huang Gai
5F,Fang Zhang
60,Ling Tong
61,Jang Qin
62,Chen Wu
63,Bu Xi
64,Hang Dang
65,Lu Su
66,Zhou Yu
67,Zhang Zhao
68,Zhang Hong
69,Lu Sun
6A,Chen Pu
6B,Xue Zong
6C,Kan Ze
6D,Wu Fan
6E,Yan Xun
6F,Lu Ji
70,?Cao Cao
71,Cao Pi
72,Cao Ren
73,Cao Hong
74,Cao Ang
75,Cao Chun
76,Cao Xiu
77,Cao Zhen
78,Xu Zhu
79,Dian Wei
7A,Xia Hou Dun
7B,Xia Hou Yuan
7C,Le Xin
7D,Li Dian
7E,Yu Jin
7F,Liu Ye
80,Niu Jin
81,Wei Xu
82,Hou Cheng
83,Zhang Liao
84,Xia Hou Mao
85,Xia Hou De
86,Xia Hou Shang
87,Wang Shuang
88,Si Ma Yi
89,Cheng Yu
8A,Wang Can
8B,Mao Jie
8C,Song Xian
8D,Si Ma Zhao
8E,Si Ma Shi
8F,Jiang Gan
90,Chen Qun
91,Yang Xiu
92,Liu Dai
93,Wang Lang
94,Chen Jiao
95,Cao Zhi
96,Cao Zhang
97,Guo Jia
98,Zhou Cang
99,Zhou Cang
9A,Pang Tong
9B,Pang Tong
9C,Pang Tong
9D,Pang Tong
9E,Sun Gan
9F,Ma Liang
A0,Ma Su
A1,Guan Suo
A2,Guan Suo
A3,Guan Suo
A4,Guan Suo
A5,Yi Ji
A6,Liu Bei
A7,Liu Bei
A8,Liu Bei
A9,Guan Yu
AA,Zhang Fei
AB,?Liu Chan
AC,Guan Xing
AD,Zhang Bao
AE,Liu Feng
AF,Guan Ping
B0,Ma Chao
B1,Ma Dai
B2,Pang De
B3,?10UV
B4,Pirate
B5,Lu Bu
B6,Lu Bu
B7,Lu Bu
B8,Huo Hu
B9,Yang Jin
BA,Zheng Mao
BB,Dong Zhuo
BC,Lu Bu
BD,Dong Ming
BE,Xu Rong
BF,Lu Fan
C0,Lu Bu
C1,Lu Guang
C2,Gao Lan
C3,Lu Xiang
C4,Lu Bu
C5,Xing Dao Rong
C6,Leng Bao
C7,Zhao Fan
C8,Bao Long
C9,Gao Pei
CA,Xu Sheng
CB,Ding Feng
CC,Lu Meng
CD,Zhu Ge Jin
CE,Gu Yong
CF,Gan Ning
D0,Xu Huang
D1,Lu Wen
D2,Xun Huo
D3,Xun You
D4,Jiang Wei
D5,Zhu Ge Liang
D6,Xu She
D7,Zhao Yun
D8,Tao Qian

~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~
5 - Tactics

Tactic Points:
Max,2C0C,2C0D
Current,2C0F,2C10
Used,2C12,2C13

----------------------------------------
5a - Tactic Offsets

Tactics:

General 1:
Tactic 1,2FB4
Tactic 2,2FB5
Tactic 3,2FB6
Tactic 4,2FB7
Tactic 5,2FB8
Tactic 6,2FB9

General 2:
Tactic 1,2FBA
Tactic 2,2FBB
Tactic 3,2FBC
Tactic 4,2FBD
Tactic 5,2FBE
Tactic 6,2FBF

General 3:
Tactic 1,2FC0
Tactic 2,2FC1
Tactic 3,2FC2
Tactic 4,2FC3
Tactic 5,2FC4
Tactic 6,2FC5

General 4:
Tactic 1,2FC6
Tactic 2,2FC7
Tactic 3,2FC8
Tactic 4,2FC9
Tactic 5,2FCA
Tactic 6,2FCB

General 5:
Tactic 1,2FCC
Tactic 2,2FCD
Tactic 3,2FCE
Tactic 4,2FCF
Tactic 5,2FD0
Tactic 6,2FD1

General 6:
Tactic 1,2FD2
Tactic 2,2FD3
Tactic 3,2FD4
Tactic 4,2FD5
Tactic 5,2FD6
Tactic 6,2FD7

General 7:
Tactic 1,2FD8
Tactic 2,2FD9
Tactic 3,2FDA
Tactic 4,2FDB
Tactic 5,2FDC
Tactic 6,2FDD

----------------------------------------
5b - Tactic Digits

00,Nothing
>>>>>>>Fire<<<<<<<
01,Lian Huo
02,Ye Huo
03,Yan Re
04,Da Re
05,Huo Shen
>>>>>>>Water<<<<<<<
06,Shui Tu
07,Shui Xing
08,Shui Lei
09,Hong Shui
0A,Shui Long
>>>>>>>Healing<<<<<<<
0B,Chi Xin
0C,Tong Xian
0D,Yin Xian
0E,Jin Xian
0F,Wan Fu
>>>>>>>Defense<<<<<<<
11,Wuo Jian
12,Shui Jian
10,Ji Rou
14,Ji Mian
13,Ce Mian
>>>>>>>Yin<<<<<<<
15,Cheng Nei
19,Jie Ce
16,Yi Xin
1D,Tui Lu
1E,Gui Huan
>>>>>>>Yang<<<<<<<
17,Li Jian
18,Qi Shou
1B,Bei Ji
1C,Fu Bing
1A,An Sha

~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~

6 - Contact / Credits

Thanks to Gamefaqs for host my faq!
Thank you for download/read my faq!!


If you have any question or comment, feel
free to e-mail me at wwjab@yahoo.com.ar


~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~*-*~/||\~*-*~

~EOF~