Credits

AdvisorTakashi Tezuka
DirectorEiji Anouma
DirectorSatoru Iwata
DirectorTadashi Sugiyama
DirectorYoichi Yamada
Executive ProducerHiroshi Yamauchi
Graphic DesignerKazunobu Shimizu
Main ProgrammerShigehiro Kasamatsu
Main ProgrammerKazuaki Morita
Main ProgrammerToshihiko Nakago
Main ProgrammerYasunari Nishida
Main ProgrammerTatsuo Nishiyama
ProducerShigeru Miyamoto
Sound ComposerAkito Nakatsuka