Users who own this game also own:

Bubble Bobble
Bubble Bobble
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Dr. Mario
Dr. Mario
Mega Man 2
Mega Man 2