Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Dr. Mario
Dr. Mario
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Metroid
Metroid
Super Mario World
Super Mario World
Super Metroid
Super Metroid
Mega Man 2
Mega Man 2