Game Box Shots

RockMan 5: Blues no Wana!? (JP)
JP 12/04/92
Mega Man 5 (US)
US December 1992
Mega Man 5 (EU)
EU 11/18/93
RockMan 5: Blues no Wana!? (JP)
JP 05/31/11
Mega Man 5 (US)
US 06/16/11
Mega Man 5 (EU)
EU 03/29/12
Mega Man 5 (AU)
AU 03/29/12
RockMan 5: Blues no Wana!? (JP)
JP 11/14/12
Mega Man 5 (US)
US 05/16/13
Mega Man 5 (EU)
EU 05/16/13
Mega Man 5 (AU)
AU 05/16/13

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.