Users who own this game also own:

Teenage Mutant Ninja Turtles
Teenage Mutant Ninja Turtles
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario Bros. / Duck Hunt
Super Mario Bros. / Duck Hunt

Users who love this game also love:

Famista '90
Famista '90
The Untouchables
The Untouchables
Kurogane Hiroshi no Yosou Daisuki! Kachiuma Densetsu
Kurogane Hiroshi no Yosou Daisuki! Kachiuma Densetsu
Windwalker
Windwalker
Jangou
Jangou