Users who own this game also own:

Deus Ex
Deus Ex
Half-Life
Half-Life
Fallout 2
Fallout 2
Fallout
Fallout
Quake
Quake

Users who love this game also love:

Unreal Tournament (1999)
Unreal Tournament (1999)
Half-Life: Opposing Force
Half-Life: Opposing Force
Doom II
Doom II
Unreal
Unreal
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII