Users who own this game also own:

Gran Turismo 3: A-Spec
Gran Turismo 3: A-Spec
Sonic Adventure
Sonic Adventure
Star Fox Adventures
Star Fox Adventures
Metroid Fusion
Metroid Fusion
Pokemon Stadium
Pokemon Stadium

Users who love this game also love:

Star Wars Dark Forces
Star Wars Dark Forces
Scrabble (1996)
Scrabble (1996)
Ultimate Yahtzee
Ultimate Yahtzee
Hexen II
Hexen II
H.E.D.Z. (Head Extreme Destruction Zone)
H.E.D.Z. (Head Extreme Destruction Zone)