Users who own this game also own:

Densetsu no Starfy
Densetsu no Starfy
Wario Land 4
Wario Land 4
Mega Man 2
Mega Man 2
Digimon Battle Spirit
Digimon Battle Spirit
The Legend of Princess
The Legend of Princess