Users who own this game also own:

Planetfall
Planetfall
Enchanter
Enchanter
Sorcerer
Sorcerer
The Secret of Monkey Island
The Secret of Monkey Island
Wishbringer
Wishbringer

Users who love this game also love:

Brain Challenge
Brain Challenge
The Legend of Dark Witch
The Legend of Dark Witch
Harrier Combat Simulator
Harrier Combat Simulator
Shikakui Atama wo Maruku Suru: DS Kanji no Shou
Shikakui Atama wo Maruku Suru: DS Kanji no Shou
Minna no Soft Series: Minna no Mahjong
Minna no Soft Series: Minna no Mahjong