Users who own this game also own:

Halo 3
Halo 3
Champions of Krynn
Champions of Krynn
Fallout
Fallout
Deus Ex
Deus Ex
Blue Dragon
Blue Dragon