Users who own this game also own:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
JS Girl: Doki Doki Model Challenge
JS Girl: Doki Doki Model Challenge
Attack of the Timelord!
Attack of the Timelord!
Namco Museum 64
Namco Museum 64
Red Alarm
Red Alarm